Now Loading
   
  worksheets

ขอบคุณผู้สนับสนุน

dwthai.com
 
maeai.com
  
krumali

chiangmaicenter.net

     
เครื่องคิดเลขโหวตให้เว็บนี้คลิก
ขอบคุณค่ะ

                                     
                                                                เกี่ยวกับเรา         

           เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเมื่อประมาณปลายปี 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เนื้อหาจะประกอบไปด้วยบทเรียนทางคณิตศาสตร์ หลักสูตร
คณิตศาสตร์ แบบทดสอบออนไลน์ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเกมคณิตศาสตร์ที่ฝึก
ทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ทั้งทางด้านทักษะการคิดคำนวน และทักษะทางด้านตรรกศาสตร์

 

   กลุ่มเป้าหมาย


                      นักเรียนระดับประถมศึกษา

                      ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

                      ผู้ปกครองนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

 

          หากเพื่อนครูท่านใดต้องการนำเสนอบทความเกี่ยวกับบทเรียนคณิตศาสตร์   ส่งบทความมาได้
             ที่ krumaliwan@hotmail.Com