Now Loading
   
  worksheets

ขอบคุณผู้สนับสนุน

dwthai.com
 
maeai.com
  
krumali

chiangmaicenter.net

     
เครื่องคิดเลขโหวตให้เว็บนี้คลิก
ขอบคุณค่ะ


การหารลงตัวหรือไม่ลงตัว

                การหาตัวประกอบของจำนวน  สิ่งสำคัญที่เราต้องทราบก็คือจำนวนที่กำหนดให้  หารด้วยจำนวนใดลงตัวบ้าง
เทคนิคเหล่านี้จะทำให้เราสามารถหาคำตอบได้เร็วขึ้น

หารด้วย 1       จำนวนเต็มทุกจำนวนหารด้วย 1 ลงตัว

หารด้วย 2       จำนวนที่จะหารด้วย 2 ลงตัว จำนวนนั้นจะต้องลงท้ายด้วย 0 , 2 , 4 , 6 , 8
                              เช่น  26  หารด้วย 2  ลงตัว  26 2 = 13    150  หารด้วย 2 ลงตัว 150 2  = 72
                              เพราะจำนวน 26  และจำนวน  150  ลงท้ายด้วย   6  และ 0  จึงหารด้วย 2 ลงตัว

หารด้วย 3       จำนวนที่จะหารด้วย 3  ลงตัว  ผลรวมของเลขโดดของจำนวนนั้น จะต้องหารด้วย 3 ลงตัว
                              เช่น  963  หารด้วย 3 ลงตัว  ผลรวมของเลขโดด 9 + 6 + 3 =  18 ( 18 หารด้วย 3 ลงตัว)
                              963    3 =  321

หารด้วย 4      จำนวนที่หารด้วย 4 ลงตัว  ให้ดูที่เลข 2 หลักสุดท้าย  ถ้าเลข 2 หลักสุดท้าย หารด้วย 4 ลงตัว
                             จำนวนนั้นก็จะหารด้วย 4 ลงตัว  เช่น  16,944    4   ลงตัว  เพราะ  44  หารด้วย 4 ลงตัว

หารด้วย 5      จำนวนที่จะหารด้วย 5 ลงตัว  เลขหลักหน่วยของจำนวนนั้นจะต้องลงท้ายด้วย  0  และ 5
                             เช่น 905  5   ลงตัว    610  5   ลงตัว   เพราะหลักหน่วยเป็น 0  และ 5

หารด้วย 6      จำนวนที่หารด้วย 6 ลงตัว  เลขหลักหน่วยต้องเป็นเลขคู่  และผลรวมของเลขโดด  หารด้วย 3 ลงตัว
                             เช่น  216  6   = 36   ( เลขหลักหน่วยเป็นเลขคู่คือ 6  ผลรวมของเลขโดด 2+1+6 = 9
                             9  หารด้วย 3 ลงตัว )

หารด้วย 8    จำนวนที่จะหารด้วย 8 ลงตัว  ให้ดูเลข 3 หลักสุดท้าย ถ้า 3 หลักสุดท้ายหารด้วย 8 ลงตัว จำนวนนั้น
                            ก็จะหารด้วย 8 ลงตัว  เช่น  893,808    8   ลงตัวเพราะ  808  8  ลงตัว

หารด้วย 9     จำนวนที่หารด้วย 9 ลงตัว  ผลรวมของเลขโดดทุกตัว ต้องหารด้วย 9 ลงตัว  เช่น 98,136    9  ลงตัว
                           เพราะ 9+8+1+3+6  = 27  ซึ่งหารด้วย 9  ลงตัว แต่ถ้าเป็น  98,137  9   ไม่ลงตัวเพราะ
                            9+8+1+3+7 =  28  ซึ่ง 9  หารไม่ลงตัว  

หารด้วย 10   จำนวนเต็มที่ลงท้ายด้วย เลข 0  ทุกจำนวน  หารด้วย 10 ลงตัว

หารด้วย 11   จำนวนที่จะหารด้วย 11 ลงตัว มีวิธีการคิดดังนี้คือ
                           1. รวมผลบวกของเลขโดดในหลักคี่  นับจากซ้ายไปขวา
                           2. รวมผลบวกของเลขโดดในหลักคู่  นับจากซ้ายไปขวา
                           3. นำมาหาผลต่าง  เอาจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้ง
                           4. ถ้าได้ผลลัพธ์เป็น  0 , 11 , 22 , 33 , 44, ...  ก็แสดงว่าจำนวนนั้นหารด้วย 11 ลงตัว
                            ตัวอย่างเช่น 75,372   11
                                        ผลรวมของเลขโดดในหลักคี่  7 + 3 + 2  =  12
                                        ผลรวมของเลขโดดในหลักคู่        5 + 7   = 12
                                        ผลต่างของสองจำนวน                 12 - 12  =  0
                                        ดังนั้น  75,372    11  ลงตัว  เพราะผลต่างมีค่าเท่ากับ  0

   ฝากเป็นการบ้านให้คิด  จำนวนที่หารด้วย 12  ลงตัว  ควรมีคุณสมบัติอย่างไร   น้องๆคนไหนที่สามารถ
               หาคำตอบได้ลองโพสต์คำตอบที่เว็บบอร์ดดูนะคะ