วันนี้
 

square01_pink.gifเกี่ยวกับเรา

square01_pink.gifสมุดเยี่ยม

square01_pink.gifเว็บบอร์ด

square01_pink.gifทดสอบออนไลน์

square01_pink.gifLink

 

 
ขอบคุณเว็บมาสเตอร์
dwthai.com
ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทำเว็บไซต์


ขอบคุณ
อ.ปรีชา เหล่าพันนา
TUMMATH.COM
ที่บริการให้พื้นที่ฝากเว็บ


     
เครื่องคิดเลข
 
           กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด  เมื่อวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2548 ได้มีโอกาสไปสัมมนาที่ สวนน้ำรีสอร์ท อำเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง ดร.สุวิทย์ มูลคำ ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในเขต
ภาคเหนือ ก็เลยถือโอกาสนี้นำมาเผยแพร่ให้เพื่อนพ้องพี่น้องครูที่สนใจเผื่อว่าจะได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในห้องเรียนของท่าน และอีกอย่างที่สำคัญก็คือในการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งหมายถึงการรับรองว่าจะ
ดำเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ คุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้ เรียกว่ามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานทั้งหมดมีอยู่ 27 มาตรฐาน แต่มีอยู่มาตรฐานหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคิดคือ มาตรฐานที่4 ซึ่งกำหนดเอาไว้ว่า ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ซึ่งบทความนี้
คงจะพอเป็นแนวทางสำหรับท่านในการนำไปใช้ในโอกาสต่อไป

         เราคงเคยได้ยิน พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีดร.ทักษิณ ชินวัตร พูดออกทางทีวีบ่อยๆ เกี่ยวกับการคิดเป็น ซึ่งหลายๆท่านอาจ
มีข้อสงสัยว่า   -
การคิดคืออะไร
                     - ทำไมต้องคิด
                     - การคิดมีกี่ประเภท
                     - ทำไมต้องสอนการคิด
                     - จะสอนการคิดอย่างไรที่จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้
         ก่อนอื่นเรามาศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการคิดกันก่อน มีนักวิชาการหลายๆท่านได้ให้ความหมายของการคิดซึ่งพอสรุป
ใจความได้ว่า การคิดเป็นกลไกของสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ใช้ในการสร้างแนวความคิด
รวบยอดด้วยการจำแนกควาามแตกต่าง การจัดกลุ่มและการกำหนดชื่อเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ได้รับ กระบวนการที่ใช้ใน
การแปลความหมายของข้อมูลรวมถึงการอ้างอิงด้วยการจำแนกรายละเอียด การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งข้อมูล
ที่นำมาใช้ อาจจะเป็นความจริงที่สัมผัสได้ หรือเป็นเพียงจินตนาการที่ไม่อาจสัมผัสได้ ตลอดจนเป็นกระบวนการที่เกี่นวกับการ
นำกฎเกณฑ์ต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม การคิดเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่สมองถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อม
สังคมรอบตัวและประสบการณ์ดั้งเดิมของมนุษย์..
       องค์ประกอบของการคิด ประกอบไปด้วย1. สิ่งเร้า เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดการรับรู้ 2. การรับรู้ บุคคลสามารถรับรู้ได้ด้วย
ประสาททั้ง5 คือหู ตา จมูก ลิ้นและผิวหนัง 3. จุดมุ่งหมายในการคิดเช่นคิดแก้ปัญหา หรือคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 4. วิธีคิด
5. ข้อมูลหรือเนื้อหา ที่ใช้ประกอบการคิดนั้นๆ 6. ผลของการคิด เป็นผลที่ได้จากกระบวนคิดของสมอง
       เมื่อทราบความหมายและองค์ประกอบของการคิดแล้วเรามาดูกันว่า คนเราจะสามารถพัฒนาความสามารถในการคิด
ได้อย่างไร
กรอบในการพัฒนาความคิดมีอยู่ด้วยกัน 6 ด้าน ดังนี้
       1. ด้านข้อมูล เนื้อหา ที่เกี่ยวกับตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับวิชาการ
       2. ด้านคุณสมบัติที่เอื้อต่อการคิด คุณสมบัติของบุคคลที่มีผลเอื้อต่อการคิด เช่น ใจกว้างมีความเป็นธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
           กระตือรือร้น ช่างวิเคราะห์ผสมผสาน ขยัน และอดทน มั่นใจในตนเอง น่ารักน่าคบ
       3. ด้านทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร เช่นฟังพูดอ่านเขียน ทักษะขั้นพื้นฐานทั่วไป เช่นการสังเกต การสำรวจ การตั้งคำถาม
          มีทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การผสมผสาน การวิเคราะห์ การจัดระบบ ฯลฯ
       4. ด้านลักษณะการคิด เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดอย่างมีเหตุผล คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดถูกทาง
       5. ด้านกระบวนการคิด ซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญ ที่เราจะได้นำกระบวนการคิดเหล่านี้ไปใช้หรือนำไปจัดกิจกรรม
           การเรียนรู้ให้การคิดเป็นเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนของเรา ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 12 กระบวนการด้วยกัน อันได้แก่ การคิด
           วิเคราะห์  การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิง
           มโนทัศน์  การคิดเชิงกลยุทธ์  การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ  การคิดสร้างสรรค์  การคิดอนาคต
       6. ด้านการควบคุมและการประเมินการคิด คือการควบคุมกำกับการกระทำของตนเอง ตรวจสอบความก้าวหน้าและ
          ประเมินผล

       สิ่งที่น่าสนใจในการคิดอีกประการหนึ่งคือ การคิดแนวข้าง(Lateral Thinking) การคิดแนวข้างเป็นการสลัดความคิดแบบ
เก่าๆ ของเราทิ้งไป อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเจตคติ โดยจะพยายามปรับปรุงโครงสร้างแบบแผนความคิดเดิม ด้วยการนำ
สิ่งต่างๆมาผสมผสานกันในรูปแบบ หรือมุมมองใหม่ที่ต่างไปจากเดิม หรือพูดง่ายๆว่า คิดแบบหลุดโลกนั่นเอง
       ตอนนี้เรารู้จักกระบวนการคิดแบบต่างๆแล้ว ครั้งหน้าเราจะมาดูวิธีการ หรือตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
การคิดกัน โปรดติดตามตอนต่อไป..

 

 

  
Google

เนื้อหาสาระทั้งหมด  เพื่อการศึกษา  ไม่สงวนลิขสิทธิ์
แนะนำติชม : krumaliwan@hotmail.com