หน้าแรก

 
ขอบคุณเว็บมาสเตอร์
dwthai.com
ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทำเว็บไซต์
     
การใช้ตุงในพิธีกรรมต่างๆของล้านนาไทย

           ตุงเป็นเครื่องสักการะที่ทำด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น ผ้า กระดาษ ไม้ แต่ส่วนมากจะใช้ผ้า ตุงใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่นงานฉลอง งานปอย งานสืบชาตา หรือขบวนแห่ต่างๆ เป็นต้น  การใช้ตุงในพิธีกรรมต่างๆ ของล้านนาไทย  ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
           เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์
            เพื่อใช้เป็นเครื่องพิธี
           เพื่อเป็นศักดิ์ศรีแก่เทพเจ้า
           เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล
          เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์  หมายถึงตุง หรือธง ที่เป็นเครื่องหมายพวกหรือเผ่าต่างๆ กำหนดสีสันให้รู้จักจำง่ายเหมือนกับชาติ
ทั้งหลายในโลกที่ใช้ธงเป็นเครื่องแทนปรัชญา หรือความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นธงชาติไทยสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นรูปช้างเผือก
ต่อมาก็ทำเป็นรูปไตรรงค์ 3 สี ประกอบด้วยสีแดง หมายถึงชาติ สีขาว หมายถึงศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษตริย์ เหมือน
กับที่คนโบราณท่านเคยตั้งเกณฑ์ไว้ให้เป็น เครื่องหมายของแต่ละอย่างไป
         เพื่อให้เป็นเครื่องพิธี หมายถึงการนำตุง หรือ ช่อธงในพิธีเครื่องบูชาเซ่นสรวง อย่างเช่น การบูชาท้าวจตุโลกบาลเป็นต้น
หากไม่มีช่อตุง หรือธง ถือว่าพิธีไม่ครบถ้วน  อันเป็นข้อบกพร่อง  ทำให้พิธีเสียหรือไม่สมบูรณ์
        เพื่อเป็นศักดิ์ศรีแก่เทพเจ้า หมายถึงเทพที่สำคัญทั้งหลาย เช่น พระอินทร์ พระนารายณ์ ช่อธงเป็นเครื่องหมาย เช่นพระอินทร์มีธงสีเขียวเป็นต้น แม้สมมติเทพ เช่นพระมหากษัตริย์ก็มีธงเป็นเครื่องหมายแห่งยศและศักดิ์ศรี
อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยก็มีธงสีเหลืองเป็นเครื่องหมายแห่งศักดิ์ศรีอยู่ด้วย เรียกว่าธงมหาราช 
การทำดังนี้คงได้ตัวอย่างมาจากโบราณกาล
         เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล  หมายถึง การมีธง หรือมีช่อประจำอยู่ เช่นเหล่า กอง ทหาร ต่างมีธงชัยเฉลิมพลอันเป็น เครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ของ กองทหารนั้น ทำให้ทหารภูมิใจในความเป็นทหารของตน  

 

                                                                                                       >>> Next

 

                                                                                      
                                                                             

                                                                     

                                       เนื้อหาสาระทั้งหมด  เพื่อการศึกษา  ไม่สงวนลิขสิทธิ์
                                          แนะนำติชม : krumaliwan@hotmail.com