Now Loading
   
  worksheets

ขอบคุณผู้สนับสนุน

dwthai.com
 
maeai.com
  
krumali

chiangmaicenter.net

     
เครื่องคิดเลขโหวตให้เว็บนี้คลิก
ขอบคุณค่ะ


                                         

           โปรแกรมเพื่อการศึกษา    สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเหมาะสำหรับ ครู อาจารย์ ใช้เพื่อเป็น
สื่อการเรียนการสอน หรือผู้ปกครองที่ต้องการนำโปรแกรมไป พัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานของท่าน  และที่สำคัญเป็นโปรแกรมฟรีแวร์คะ

             โปรแกรมฝึกทักษะการบวก Grey Olltwit' s Freeware
             โปรแกรมฝึกทักษะการลบ  Grey Olltwit' s Freeware
             โปรแกรมฝึกทักษะการคูณ Grey Olltwit' s Freeware
             โปรแกรมฝึกทักษะการหาร Grey Olltwit' s Freeware
             โปรแกรมฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว SnakeMath
              โปรแกรมฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีระดับความยากง่าย ตามศักยภาพของผู้เรียน MathFlash
             โปรแกรมฝึกการใช้เม้าส์ ( อันนี้ไม่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ แต่น่าสนใจ ฝึกวินัยเรื่องความเป็นระเบียบ
                    เรียบร้อยให้กับเด็กๆ )  Grey Olltwit' s Freeware
             โปรแกรมรูปทรงเรขาคณิต  ใช้สอนเกี่ยวกับเรื่องรูปทรงเรขาคณิต
             โปรแกรมฝึกความสัมพันธ์ของการ บวก ลบ คูณ และการหาร MixUpMath