คณิต คิด เร็ว

หาคำตอบให้ได้มากที่สุดภายใน 60 วินาที

1. เลือกรูปแบบการคำนวน: 2. เลือกจำนวน 1 - 12 :
เลือกจำนวนสูงสุด:

เลือกจำนวนต่ำสุด:

3. เสร็จแล้ว click . เมื่อต้องการหยุด click .

4. กรอกคำตอบและกด "ตรวจคำตอบ":

=

เวลาที่เหลือ
จำนวนข้อที่ถูก
จำนวนข้อที่ผิด

A gift to the children and math students of the world
from the U.S. Department of Energy's Argonne National Laboratory.

Created 1998 by David Baurac
Office of Public Affairs
Argonne National Laboratory
baurac@anl.gov