Now Loading
   
  worksheets

ขอบคุณผู้สนับสนุน

dwthai.com
 
maeai.com
  
krumali

chiangmaicenter.net

     
เครื่องคิดเลขโหวตให้เว็บนี้คลิก
ขอบคุณค่ะ


   heart  ลิงค์ทั้งหมดที่นำมาเสนอได้คัดสรร แล้วว่ามีประโยชน์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา


krumaliwan : เว็บไซต์สำหรับครูและนักเรียนในระดับประถมศึกษา
e-book สนุกไปกับกิจกรรมแบบรูป: การจัดกิจกรรมการสอนเรื่องแบบรูป สำหรับระดับประถมศึกษา
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน :  วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
    การงานและพื้นฐานอาชีพ  คุณลักษณะทั่วไป  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Math Worksheets : สำหรับทำ worksheets ออนไลน์  มีทั้งแบบฝึกหัด การบวก ลบ คูณ หาร
    การอ่านเวลา  สามารถปริ้นส์งานให้เด็กนักเรียนทำได้เลย
  คู่มือครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ป.3 : มีตัวอย่างแผนการสอน  และแบบทดสอบ ครอบคลุมทุกบท (ของ สสวท)
  คู่มือครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6 : มีตัวอย่างแผนการสอน  และแบบทดสอบ ครอบคลุมทุกบท (ของ สสวท)
  e-book Geometry  : เรขาคณิตระดับประถมศึกษา (สสวท)
  ความน่าจะเป็น : กิจกรรมการสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น สำหรับระดับประถมศึกษา
   มีตัวอย่าง กิจกรรม
www.intent.com : แบบสำหรับตัดทำรูปทรงเรขาคณิต
Math Worksheets ทำแบบฝึกทักษะการบวกออนไลน์  สามารถปริ้นส์เป็นแบบฝึกทักษะให้นักเรียนได้เลย
Just Kids Games : เกมออนไลน์สำหรับเด็ก เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

              


 

 

 เว็บไซต์ เพื่อนบ้านครูมะลิ

www.tummath.com           เว็บคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดย อ.ปรีชา เหล่าพันนา
www.maeai.com               ชุมชนออนไลน์ของชาวแม่อาย
www.kroojang.th.gs          ชมรมคนรักต้นไม้ โดย อ.สาโรจน์  มาหมื่น
thairath12.boxchart.com   เว็บโรงเรียนไทยรัฐวิทยา12 (บ้านเอก) 
www.pewdee.net             ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
manorath                           โรงเรียนวัดมโนราษฏร์  จังหวัดนครสวรรค์
maketinter.net                   ฟรีตลาดออนไลน์